Formularz reklamacji towaru

……………………………………………

Miejscowość, data

Do

VENTA-POLEN S.C

Elżbieta Mariasiewicz Krzysztof Dobrowolski,

95-020 Justynów, ul. Piaskowa 22,

NIP 728-10-23-219

 

 

………………………………………………………………………………

Imię, nazwisko

 

………………………………………………………………………………..

Adres

 

 

Reklamacja towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………… towar jest wadliwy. Wada polega na : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 

  • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)

  • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)

  • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)

  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

 

 

Z poważaniem

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić